LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Vir Arami
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 1 February 2010
Pages: 470
PDF File Size: 18.82 Mb
ePub File Size: 3.16 Mb
ISBN: 477-6-11440-475-4
Downloads: 14858
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gole

Fibrin faktori kaogulacije krvi. Hidrokoloidi dobijeni iz ovih algi su heteropoliuronidi koji se sastoje iz ostataka a-D-manuronske kiseline i a-L-guluronske kiseline vezanih b- vezama. Veliki broj aroma nastaje kao posledica neenzimskih reakcija lipidne oksidacije, trekerove degradacije amino kiselina, heterolisom ugljenih hidrata, interakcijom nastalih meuproizvoda navedenih reakcija, itd.

Obino imaju tri oblika: Prisustvo razliitih degradacionih proizvoda hemijs na ukus, izgled, nutritivnu vrednost ali i toksinost masti i ulja.

Generalno, znaaj antioksidanata nesumnjivo je u tome to tite prehrambene proizvode od oksidativnih transformacija, a sa druge strane su podrka i dopuna in vivo postojeem antioksidativnom sistemu zatite razvijenom kod svih aerobnih organizama.

Naena je u plodovima palme i urme.

Hemija hrane

Razliiti oblici masnih kiselina imaju razliite t. Razlika izmeu derivata proteina je u njihovoj veliini i rastvorljivosti.

Sinteza glutamat amino kiselinskih grupa. Compartmentation and communication in living systems. Oni su poluestri galne kiseline ili heksahidroksidifenilne kiseline. The Molecule that Made the World.

  JURANYI ZSOLT PDF

Hemija i njen znaaj prouava tvari. Prirodna guma arabika je kisela ili neutralna so Ca, Mg, K heteropolisaharida. Polioli se koriste u ishrani dijabetiara.

Hemija by Katarina Glumac on Prezi

Denaturacija je prouzrokovana zagrevanjem, pH sredinom, solima i povrinskim efektima. U ovom sluaju Schiff-ove baze nastale karbonil-amin reakcijom se redukuju i na ovaj nain je spreeno dalje nastajanje Maillardovih proizvoda. Pod dejstvom UV zraenja nastaju vitamin D2 i D3 sunanje. Vezuju tragove metala, inaktiviraju ih i iskljuuju njihovo prooksidativno delovanje; Daju H atom atioksidantu, redukuju ga i time regeneriu; Spreavaju delovanje antioksidanata na razgradnju peroksidaPrirodni antioksidantiPrirodni izvoriI.

Od reaktivnog jedinjenja, 5-hidroksimetilfuraldehida, nastaju nerastvorljivi polimerni proizvodi tamne boje melanoidini. Ova denaturacija proteina je esto reverzibilna. J Anim Sci 76 2: Daljim reakcijama, nazvanim Amadorijevo premetanje, u sluaju glukoze nastaje 1-aminodeoksi-D-fruktoza.

Ugljeni hidrati su aldehidu ili ketonisa nekoliko vezanih hidroksilnih grupa, koji mogu da postoje kao otvoreni lanci ili prstenovi. Glukozilamin dalje podlee itavom nizu intramolekulskih premetanja i izomerizaciji poznatoj pod nazivom Lioidi premetanje.

Metabolizam celuloze i saharoze. Tokoferoli i tokotrienoli Askorbinska kiselina Fenolna jedinjenja – Fenoli – Fenol-karbonske kiseline – Fenilpropanoidi – Naftohinoni – Ksantoni – Stilbeni – Flavonoidi – Fitoaleksini – Lipkdi Terpeni Karotenoidi MelanoidiniTokoferoli i tokotrienoli poznati pod nazivom vitamin E, su vani mikronutritienti.

Lipidi – HEMIJA

Pasterizacija, sterilizacija i zagrevanje mleka ne utiu na gubitak vitamina. To su liposolubilni prirodni antioksidanti prisutni u biljnim uljima kao palmino, ulje pirinanih mekinja, ulje jema, kokosa, kukuruza, suncokreta i ulje semena kauuka.

  AMP 49935 PDF

IU, mg i g. Polimorfizam kod triglicerida masnih kiselina je jo izraeniji, jer kod njih postoji vie mogunosti udruivanja molekula.

Struktura naborane ploe b-struktura: Danas i druga jedinjenja imaju vitaminski karakter; Nalaze se u maloj koliini. To je degradacije ketozo-amina 1,2- i 2,3enolizacijom uz nastajanje enolamina. Koriste se za proizvodnju vetakog laga, sladoleda, sirupa u prahu, vakaih guma itd. Od enolamina nastaju ifove baze koje se gubitkom vode prevode u hidroksimetilfuraldehid. Nekovaletno vezivanje karbonilnih jedinjenja za proteine takoe doprinosi promeni ukusa namirnica.

Skrobglikogen i celuloza. Optike osobine indeks prelamanja svetlosti, optika aktivnost, apsorpcija svetlosti ; Stereohemija ponekad utie na miris, a nekad i ne. Od eera je najee prisutna D-galaktoza, pa se takvi cerebrozidi zovu galaktocerebrozidi: Prema osobinama i sastavu karagenani se dele nai dr.

Ova faza reakcije obuhvata kondenzaciju amina ili amino jedinjenja i karbonil grupe redukujuih eera dajui poetni kondenzacioni proizvod – Shiffovu bazu, koja ciklizacijom daje N-supstituisani glukozilamin. Alginske kiseline su linearni polimeri i predstavljaju smee poliuronida iji je sastav razliit u sadraju navedenih uronskih kiselina.

D-glukoza je osnovni energetski izvor ive elije glukozofosfat.

Posted in Art