ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Faukora Dokinos
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 August 2018
Pages: 369
PDF File Size: 1.71 Mb
ePub File Size: 6.80 Mb
ISBN: 364-2-85231-817-8
Downloads: 30867
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tagore

In andere talen Koppelingen toevoegen. Het, ten behoeve van inschrijving voor de postpropedeutische fase, verlenen van vrijstellingen aan studenten met getuigschriften gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften.

Cultural Heritage Inspectorate visits Caribbean Netherlands – BES Reporter

Het, in overleg met het lokaal, vaststellen van het vakantieverlof voor werknemers die in een bepaald dienstvak arcniefwet zijn. De gemeenschappelijke regeling kan bestuurd worden door een gemeenschappelijke commissie. Deze Commissie bestond uit twee leden en een secretaris.

In werd een begin gemaakt met de voorliggende eerste actualisatie van het basisselectiedocument. Het bepalen van standpunten voor multilateraal overleg met de minister over aangelegenheden van algemeen beleid met betrekking tot de universiteit overleg Hoger Onderwijs Kamer. De selectielijst is geordend per actor.

ARCHIEFWET 1995 EBOOK

De besluiten tot instelling en opheffing van studiecentra behoeven de goedkeuring van de minister De meerjaren- of instellingsplannen Wet Arhciefwet worden jaarlijks vastgesteld en hebben betrekking op een periode van vier jaar. Het samenstellen van het bestuur van onderzoekinstituten of onderzoekscholen. Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen.

Het staat de bijzondere universiteiten als privaatrechtelijke instellingen echter vrij om andere keuzes of termijnen te hanteren. Arvhiefwet formuleren en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

Het doen van benoemingsvoorstellen voor leden van het college van beroep voor de verkiezingen. Het tijdelijk beschikbaarstellen van ruimten aan faculteiten en afdelingen van de instelling. Neerslag 1959 ‘beleidsarchief van uitvoerende organisatieeenheden; Gegevens die het gevoerde beleid van de universiteit karakteriseren; Beschikkingen die van invloed zijn op de toekomstige uitvoering van die handeling.

  DAIKIN BRC1D52 MANUAL PDF

Het beslissen op bezwaarschriften en of archiefwey tegen besluiten van lagere universitaire organen. Zij zijn hierbij echter wel gebonden aan enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. V 7 jaar na goedkeuring van de jaarrekening; de begroting en de jaarrekening blijven bewaard.

Het vaststellen van een reglement inzake beroepsmogelijkheden en treffen van voorzieningen voor het beroep. Met collectieve studentenvoorzieningen worden bedoeld de studentengezondheidszorg, de studentenpsychologen, de studentendecanen, de studentensportvoorzieningen, enz. De archiewet van de bijzondere universiteiten dienen zelf het BSD als selectielijst voor hun instelling vast te stellen.

Ingeval de faculteitsraad een lid van het faculteitsbestuur tussentijds wil ontslaan moet het faculteitsbestuur worden gehoord. Het rapport institutioneel onderzoek en het basisselectiedocument zijn de resultaten van onderzoeken bij de openbare universiteiten en de bijzondere universiteiten, die in respectievelijk en zijn verricht door Ascon Spieksma en Jan van acrhiefwet Meer van het bureau Breddels en Vermeulen.

Het bekrachtigen van de maatregelen getroffen door het college van bestuur bij verwaarlozing van het bestuur van faculteiten. Het besluiten welke opleidingen en cursussen tot ontwikkeling worden gebracht. Onder de actor het college van bestuur vallen ook de onder dat college ressorterende diensten. Neerslag Reorganisatieprocessen; Instelling en opheffing van beleidsorganen en directies; Inrichting van de bestuurlijk-administratieve organisatie van de universiteit.

Deze handeling wordt uitgevoerd door de facultaire en de ondersteunende directoraten. Het, gehoord de universiteitsraad en het college van bestuur, op voordracht van het college van decanen, benoemen of ontslaan van de rector magnificus. Kort gezegd gaat het om een verplichting archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Artikel 3 Toon relaties in LiDO.

Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst, maar blijft een selectielijst in de zin van art. In het nieuwe stelsel, dat in op proef van start ging, is de VSNU verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van de kwaliteitszorg van het universitaire onderzoek.

Rijksarchief (Nederland) – Wikipedia

De structuurregeling van de Katholieke Universiteit Brabant kent aan het college van beroep voor de examens een beperktere bevoegdheid toe dan in de wet aan de colleges bij de openbare universiteiten is toegekend.

In de Onderwijs- en Examenregeling OER worden de hoofdzaken van het onderwijsprogramma vastgelegd en de examinering geregeld. Het bestuursorgaan kan de zaak zelf in behandeling nemen of besluiten zich te laten adviseren door de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, die xrchiefwet zaak dan behandelt en een concept-besluit voorbereidt, waarna het bestuursorgaan het uiteindelijke besluit neemt.

  CONWAY FREIGHT BILL OF LADING PDF

Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland3e druk, Bussum, Voor aansluiting van het bevoegd gezag op het omgevingsloket online geldt een beperkt aantal laagdrempelige technische en organisatorische aansluitvoorwaarden.

Bij de openbare universiteiten kan een aanvrager tegen een beslissing van het college beroep instellen bij de rechtbank op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het adviseren van het college van bestuur over maatregelen met betrekking tot het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid. Het, gehoord de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, jaarlijks formuleren en uitvoeren van nadere onderzoekprogramma’s van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool. Het vaststellen van regels voor de voordracht van het College van Decanen voor de benoeming van de rector magnificus.

Van andere historische organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. De 19995 bij het college was geregeld in de Voorlopige regelingen Open Universiteit en later het Uitvoeringsbesluit O.

Er kan onderscheid worden gemaakt in werkgroepen ter bevordering van het onderwijs Archkefwet Onderwijs en werkgroepen ter bevordering van de wetenschapsbeoefening Werkgroepen Wetenschapsbeoefening. Het beslissen op bezwaren tegen besluiten van stembureaus inzake kiesregisters, kandidaatstellingen, het ongeldig verklaren van verkiezingen, het vaststellen van verkiezingsuitslagen en het voorzien in vacatures in de gekozen raden.

Het evalueren van onderwijsprogramma’s, cursussen en onderwijsresultaten OU. Alvorens tot behandeling van het beroep over te gaan wordt de commissie voor de examens verzocht tot een minnelijke schikking met de appellant en te komen.

Het adviseren over knelpunten in archiecwet programmering van individuele studenten, over het volgen van onderwijsdelen bij andere instellingen en over voorstellen voor vrijdiplomaprogramma’s en vrijstellingsverzoeken. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van universitaire bestuursorganen over bibliothecaire aangelegenheden.

Deze omstandigheden kunnen bestaan uit: